ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណបក្សនយោបាយ

0 1,345

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ ចំណុចពិសេសនៃច្បាប់នេះ គឺមាត្រា ៦ ថ្មី (ពីរ) ដែលមាន៨ចំណុច។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកអត្ថបទច្បាប់ដើមខាងលើ តាមរយៈតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម

Party Law Amendment

Leave A Reply

Your email address will not be published.