វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានដាំដុះ (ទ្រឹស្តី និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង)

0 332

ទ្រឹស្តី និងបទពិសោធន៍ លើការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានដាំដុះ នឹងត្រូវបានរៀបចំជាវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ទៅតាមប្រធានបទសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

 1. ការជ្រើរើសទីតាំង ដើម្បីចាប់ផ្តើម(កត្តាធម្មជាតិ និងកត្តាសង្គម)
 2. ឮការជ្រើសរើសមុខដំណាំ និងពូចដំណាំ
 3. ការៀបចំប្រព័ន្ធក្សេត្របរិស្ថាន
  • ប្រព័ន្ធទឹក
  • ការរៀបចំទីតាំងដាំដុះ ​និងទីតាំងដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ
  • ការបង្កើតប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះលើកសិដ្ឋាន
 4. គោលការណ៍ និងបច្ចេកទេសដាំដុះ និងថែទាំដំណាំ
 5. ការគ្រប់គ្រងការប្រមូលផល និងក្រោយពេលប្រមូលផល
 6. ការគ្រប់គ្រងការផលិតផ្សាភ្ជាប់មកទីផ្សារ
 7. ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 8. ការគ្រប់គ្រងសម្ភារ និងម៉ាស៊ីនកសិកម្ម
 9. ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត
 10. ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
 11. ការសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ
 12. ភាពជោគជ័យ និងនិរន្តរភាពនៃភាពជោគជ័យ។

ប្រធានក្រុមបណ្តុះបណ្តាល ៖ បណ្ឌិត យ៉ង សាំង កុមារ

អាចចូលរួមក្នុង Facebook Groupchat Messenger តាម Linked: https://m.me/join/Abb3WX21dvhE25bK

 

Comments
Loading...