«រ» ដែលនាំមកនូវភាពរុងរឿង ឬរលាយរលត់

0 2,770

បុគ្គលគ្រប់រូប ក៏ដូចជាស្ថាប័នមួយដែរ (សមាគម អង្គការ ក្រុមហ៊ុន គណបក្សនយោបាយ ស្ថាប័នរដ្ឋ។ល។) តែងតែមានគោលបំណងកសាងនូវភាពរុងរឿង។ ដើម្បីជាការជួយតម្រង់ទិស ដល់បុគ្គលគ្រប់រូប បណ្ឌិតយ៉ង សាំងកុមារ បានបង្កើតជាទ្រឹស្តី «រ» ឬសកម្មភាពចាប់ផ្តើមពីអក្សរ «រ» ដោយបែងចែកជា «រ» ដែលនាំយើងឈានទៅរកភាពរុងរឿង និង «រ» ដែលឈានទៅរកភាព «រលាយរលត់»។

ខាងក្រោមនេះនេះ ជាឧទាហរណ៍ ពីសកម្មភាព ឬទង្វើដែលចាប់ផ្តើមពីអក្សរ «រ»។

នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅយើងម្នាក់ៗត្រូវឧស្សាហ៍រំលឹកខ្លួនឯង និងអនុវត្តឲ្យបានទៀតទាត់នូវ សកម្មភាព «រ» ដែលនាំឲ្យជីវិតឆ្ពោះទៅរកភាពរុងរឿង នឹងកាត់បន្ថយឲ្យអស់នូវសកម្មភាព «រ» ដែលនាំទៅរកភាពរលត់រលាយ៕

បណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ

Comments
Loading...