គំនិតជាជំនួយដល់ការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹមមាន់បានជោគជ័យ

0 5,975

 

ដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកធ្វើការគាំទ្រដល់កសិករចិញ្ចឹមមាន់ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹមមាន់ បណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ រៀបចំជា តារាង ចំនួន២ គឺតារាងស្តីពី «វាយតម្លៃលើការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹម មាន់» ដែលមាន ៨ចំណុចគោល និងតារាង «វាយតម្លៃលើសមត្ថភាពកសិករ ក្នុងការគ្រប់គ្រង ការចិញ្ចឹមមាន់» ដែលមាន ៩ចំណុច។

បើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ចង់ទទួលចំណេះដឹងបន្ថែម សូមទាក់ទងលោក តាត់ សុខ ឬអ្នកស្រី តុង ចាន់ធាង (អង្គការសេដាក) លេខទូរសព្ទ 092 882 511 ឬ 012 725 724។

តារាងទាំង២ ខាងលើនេះ ជាឧបករណ៍សម្រាប់ជួយដល់លោកអ្នក ក្នុងការរៀន ក៏ដូចជាការ បង្រៀនពីការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹមមាន់។

បណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ

Comments
Loading...