ការប្រៀបធៀបការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបក្ស

0 3,026

ភាពខុសគ្នា រវាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន និងគណបក្សដែលមាននិន្នាការផ្តាច់ការ ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបក្ស ត្រូវបានបកស្រាយ ក្នុងតារាងប្រៀបធៀបខាងក្រោម។

ល.រ គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបក្ស គណបក្ស

ប្រជាធិបតេយ្យ មូលដ្ឋាន

គណបក្ស

ដែលមាន និន្នាការផ្តាច់ការ

មានការរៀបចំបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបក្សក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជន តំណាងរាស្ត្រតាមរាជធានីខេត្ត។ មាន គ្មាន
សមាជិកបក្សទាំងអស់មានឱកាស និងសេរីភាពដូចគ្នា ក្នុងការឈរឈ្មោះ ជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ។ មាន គ្មាន
បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ សមាជិកបក្ស ក្នុងការធានាឲ្យមាន ការអនុវត្តឲ្យបានល្អ ទៅតាមការសន្យា ពេលឃោសនាបោះឆ្នោត។ មាន គ្មាន
រៀបចំឲ្យមានយន្តការដែលធានាឲ្យសមាជិកបក្សដក តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋមន្ត្រី មុនអាណត្តិ ក្នុងករណីបំពេញការងារមិនបានល្អ តាមការសន្យា។ មាន គ្មាន
អនុវត្តន៍នូវគោលការណ៍បណ្តុះអ្នកដឹកនាំបន្តៗគ្នា ដើម្បីធានា ថា អស់ពីអ្នកដឹកនាំមួយទៅ មានអ្នកដឹកនាំមួយទៀត។ មាន គ្មាន

គណបក្សដែលប្រកាន់យកប្រជាធិបតេយ្យពិត មិនភ្លេចអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបក្ស។

បណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ

Comments
Loading...